OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
/ v súlade s článkom 13 GDPR /

Článok I.

Prevádzkovateľom je spoločnosť: BAŽANT s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Lukov Dvor 233/1A, 949 01 Nitra, IČO : 34136886
Email: bazant@bazant-zajac.sk, web: www.bazant-zajac.sk, tel.: 037/6423653
Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚ

Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategória OÚ

Doba uchovávania OÚ

Katogória príjemcov OÚ

vystavenie daňového dokladu

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Pošta, kuriér

zmluvné a predzmluvné vzťahy

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

zákazníci

bežné osobné údaje

lehota uvedená v zmluve, *

Žiadni príjemcovia

reklamácie

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Žiadni príjemcovia

ochrana práv a majetku kamerovým systémom

článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku

zamestnanci, návštevníci kancelárie, zákazníci

bežné osobné údaje

14 dní

žiadni príjemcovia

identifikácia užívateľa webstránky

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

Podľa zákona uvedeného v právnom základe

žiadni príjemcovia

*V prípade, že k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, doba uloženia osobných údajov je 18 mesiacov od ich poskytnutia, pokiaľ subjekt údajov nepožiada v tomto období o novú ponuku. V takomto prípade dôjde k opätovnému zahájeniu plynutia doby podľa predchádzajúcej vety. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje anonymizované.

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: email: bazant@bazant-zajac.sk, tel.: 037/6423653